Beruf

Beschreibung 1803 Dienstknecht beim Mölger am Gattererberg 1805 - 1818 Bauer beim Jagerer am Gattererberg 1818 Bauer in Pill beim Schwenzer

Referenzen

  1. Dengg, Peter